Hit enter after type your search item

Здравословен начин на живот, Ценни съвети, Пътешествия

Служебното правителство изкара условията за получаване на допълните 120 лева към пенсиите

/
/
329 Views

img

Съгласно чл. 64 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) през 2021г. на пенсионери, чиято пенсия или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300.01лв. до 369.00лв. включително, се отпуска еднократно годишна финансова подкрепа за ханителни продукти, в размер на 120.00лв.
Помощта ще се изплаща от дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по предоставена информация от Националния осигурителен институт (НОИ), в периода от 19.04.2021г. до 26.04.2021г. по начин, по който лицата получават пенсиите си: по банков път или в пощенските клонове на „Български пощи“.

В случай, че някой от гражданите не получи дължимите средства в пощенска станция, от която обикновено взима пенсията си, е необходимо да се обърне към дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене за уточняване на адреса и пощенския клон, на които следва да получи помощта, за да може да бъде включен в списъците в следващ период.
Неполучената годишната финансова подкрепа за хранителни продукти, е дължима до края на 2021г. Същата не се унаследява.
Подпомагането ще се осъществява без да се подават заявления-декларации от лицата имащи право на еднократната помощ.

Advertisement:

Дирекциите „Социално подпомагане“ продължават да отпускат месечна целева помощ на семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, съгласно чл. 16б от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане (ППЗСП).
Целевата помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация, подадено в дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.
Право на месечна целева помощ по чл. 16б от ППЗСП имат семейства с деца до 14-годишна възраст, при следните условия:

1. Двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не могат да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получават парично обезщетение за временна неработоспособност.
2. Двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от 975.00лв.
3. Двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;
4. Двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, не получават обезщетение за бременност и раждане.
5. Децата не са настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
6. Децата не посещават училище или детска ясла и детска градина, както и предучилищните групи поради въведените ограничения в училището или в детското заведение във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.
7. Семействата са със средномесечен доход на член от семейството за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, по-нисък или равен на 150 % от минималната работна заплата, т.е. от 975.00лв.
8. Месечната целева помощ се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
Размер на помощта:
Размерът на помощта се определя за всеки месец по отделно съобразно броя на дните, в които в училището/детското заведение са въведени ограничения, във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка и съобразно броя на децата в семейството, както следва:
1. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок над 10 работни дни от месеца:
– за семейства с едно дете размерът на помощта е равен на размера на месечната минимална работна заплата (650 лв. за 2021 г.)
– за семейства с две и повече деца размерът на помощта е равен на 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата (975 лв. за 2021 г.).
2. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок от 6 до 10 работни дни от месеца:
– за семейства с едно дете размерът на помощта е 325 лв. за 2021 г. – 50% от 650.00лв.
– за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 487.50 лв. за 2021 г. – 50% от 975.00лв.
3. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок до 5 работни дни от месеца:
– за семейства с едно дете размерът на помощта е 162.50 лв. за 2021 г. – 25% от 650.00 лв.
– за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 243.75 лв. за 2021 г. – 25% от 975.00лв.
За 2020г. в ДСП от област Враца са приети 690 бр. заявления-декларации. Издадени са 588 бр. заповеди за отпускане и 102 заповеди за отказ.
За 2021г. (към 12.04.2021г.) в ДСП от област Враца са приети 225 бр. заявления-декларации. Издадени са 162 бр. заповеди за отпускане и 27 бр. заповеди за отказ. Останалите заявления-декларации са в процес на обработка.

Advertisement:

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This div height required for enabling the sticky sidebar